De Bond is de overkoepelende organisatie van afzonderlijke verenigingen van filatelisten in Nederland. De Bond kent geen persoonlijke leden; leden zijn de aangesloten verenigingen.
Dat zijn er ca 225 met tesamen ongeveer 45.000 leden.

Wat biedt de Bond?

Tentoonstellingen.
De Bond organiseert en stimuleert het houden van internationale, nationale en regionale wedstrijd tentoonstellingen, alsmede propaganda tentoonstellingen.
Bij de Bond aangesloten verenigingen kunnen gratis over tentoonstellingskaders beschikken.
Daarnaast verleent de Bond een vaste subsidie per kader, gevuld met filatelistisch materiaal.

Dag van de Postzegel.
Op een weekend in oktober van elk jaar wordt de “postzegel”in het zonnetje gezet doordat hieraan over heel het land extra aandacht wordt besteed door middel van tentoonstellingen, ruildagen, lezingen enz.

Jaarvergadering.
Elk jaar organiseert de Bond de zgn. Bondsdagen, die een trefpunt zijn voor filatelistisch Nederland.

Bondsbibliotheek.
De Bond heeft een van de grootste en best voorziene filatelistische bibliotheken ter wereld.
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de Openbare Bibliotheek te Baarn en telt meer dan tienduizend filatelistische werken.

Bondsreeks.
Om het verschijnen van filatelistische boekwerken –ook met een kleine oplage- mogelijk te maken, geeft het BDC deze boekwerken in de z.g. “Bondsreeks” uit, die door belangstellenden tegen kostprijs kunnen worden besteld.

Bonds Keurings Dienst.
De Bond heeft een eigen keuringsdienst voor postzegels, post(waarde)stukken en poststempels, onder andere voor Nederland en voormalig Overzeese Rijksdelen.

Bonds Informatie Bureau.
De Bond onderhoudt een eigen informatiedienst. Deze registreert ongewenste personen en praktijken en geeft zo nodig waarschuwingen. Een en ander geschiedt ter bescherming van de aangesloten verenigingen en de individuele verzamelaars.

Bonds Service afdeling.
Ten gerieve van de aangesloten verenigingen heeft de bond een eigen service afdeling, waar tal van goederen –met name boeken- met aantrekkelijke korting zijn te verkrijgen.

Audio-Visueel Centrum.
Het audio visueel centrum maakt dialezingen van postzegels en verzamelingen, die gratis aan bij de Bond aangesloten verenigingen worden uitgeleend. De samensteller van de lezing ontvangt gratis een set dia's ervan. Het AVC verzorgt ook andere audiovisuele taken.

Verzekeringen.
De Bond heeft een WA verzekering afgesloten waarbij personen en verenigingen en/of afdelingen van verenigingen, aangesloten bij de NBF, zijn verzekerd onder bepaalde
voorwaarden en met een eigen risico van €50,00. Deze WA verzekering is ook bedoeld voor tentoonstellingen. De premie wordt door de Bond betaald.
Ook heeft de Bond een algemene verzekering voor verzamelingen bij de leden thuis.
Leden van aangesloten verenigingen kunnen hiervan gebruik maken.
Tenslotte is er een gedegen en voordelige verzekering (transport- diefstal- brand) voor rondzendingen en veilingmateriaal van de aangesloten verenigingen.

Vergaderfaciliteiten.
Vanaf 1995 heeft de Bond te Utrecht vergadercapaciteit beschikbaar voor de aangesloten verenigingen.

Gespecialiseerde Verenigingen.
Behalve algemene filatelistische verenigingen kent de Bond ook gespecialiseerde verenigingen.
Dat zijn verenigingen waarvan de leden hetzij filatelie van een bepaald land tot onderwerp van hun verzameling of studie maken of die een speciaal gebied van de filatelie hebben gekozen.
Voorbeelden daarvan zijn de thematische filatelie, de postzegelgeschiedenis, de aero-filatelie of de moderne postautomatisering.

Regio's.
De Bond kent landelijke regio's die voor een aantal zaken coördinerend optreden. Naast klankbord voor de verenigingen, worden zaken als filatelistische vormgeving, reguleren van tentoonstellingen, het samenwerken m.b.t. verenigingsbladen en andere organisatieaspecten, door een regio-bestuur aangepakt.

Onderscheidingen.
De Bond heeft de mogelijkheid onderscheidingen te verlenen aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de filatelie al naar gelang van het terrein waarop dit is geschied.
Deze onderscheidingen zijn de volgende:
- Waller-meaille
- Costerus-medaille
- Spoorenberg-medaille
- Bondsherinneringsmedaille
- Erelidmaatschap
- Lidmaatschap van verdienste.
Verder kan de Bond op voordracht van een verenigingen een verdienstelijk lid van de vereniging onderscheiden met de gouden of de zilveren Bondspeld.

Stichting Jeugdfilatelie Nederland.
Alhoewel het werk met en onder de jeugd door een zelfstandige stichting wordt verricht, is de Bond in dit werk in hoge mate geïnteresseerd. De Bond subsidieert dit werk in belangrijke mate en is vertegenwoordigt in het stichtingsbestuur.

Het maandblad “Philatelie”.
Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie wordt door de gelijknamige stichting uitgegeven.
De Bond is een van de zeven leden van een stichting, die dit Maandblad uitgeeft en zodoende dus mede eigenaar van het blad. Aangesloten verenigingen zijn niet tot het nemen van een abonnement verplicht, doch kunnen ten behoeve van hun leden tegen een sterk verlaagd tarief een abonnement afsluiten op dit maandblad, vol met wetenswaardigheden voor elke filatelist.

De Bondsbrief.
Voor de directe communicatie met de verenigingen geeft de Bond een aantal keren per jaar de Bondsbrief uit, waarin direct van belang zijnde zaken een de verenigingsbesturen worden bericht.
Als zij de inhoud daarvan ter kennis brengen van hun leden tijdens de bijeenkomsten, wordt de communicatielijn sterk bekort.

De WEB-Site van de Bond.
De Bond presenteert zich op het internet met de eigen Web-site www.knbf.nl .
Naast algemene informatie over de Bond, worden op de site regelmatig nieuwe ontwikkelingen binnen de Bond en de filatelie in Nederland, de agenda van tentoonstellingen e.d. gepubliceerd.

En nog zoveel meer:
De Bond vertegenwoordigt de Nederlandse filatelie in binnen- en buitenland, wijst juryleden aan voor buitenlandse tentoonstellingen, kanaliseert de uit buitenland komende aanvragen voor ruiladressen, geeft de alom bekende Bonds-tandingsmeter uit, adviseert in zaken betreffende verenigingsrecht en andere belangrijke kwesties. In het kader van het overleg met TNT zorgt de Bond dat aangesloten verenigingen door de TNTpost in voldoende mate worden geïnformeerd over nieuwe emissies.

De Bond is er voor de verenigingen!
Verenigingen die bij het organiseren van hun activiteiten advies of hulp nodig hebben kunnen steeds een beroep doen op het Bondsbestuur en het Bondsbureau. Jaarlijks worden bijeenkomsten gehouden voor verenigingen die tentoonstellingen willen organiseren, alsook cursussen voor het opzetten van een verzameling en het begeleiden van aankomende filatelisten.

Waarom als vereniging lid worden van de Bond?
- Omdat de Bond de activiteiten van de verenigingen zowel als van de individuele verzamelaars stimuleert.
- Omdat de Bond voor een vereniging en haar leden tal van mogelijkheden schept.
- Omdat de Bond in regionaal, nationaal en internationaal verband contacten met andere verzamelaars bevordert.
- Omdat de Bond dat doet meet een doel voor ogen;
- Het bevorderen van de groei en bloei van de filatelie in Nederland. De Bond kan dat alleen doen wanneer zij de steun heeft van alle filatelisten verenigingen. Eendracht maakt macht, ook in de wereld van de filatelie!

Wat kost dat?
Elke vereniging betaalt voor het lidmaatschap per ingeschreven volwassen lid een bijdrage van € 3,00 per jaar vanaf januari 2002. (Voor jeugdleden behoeft niets te worden betaald)
Kleine verenigingen (minder dan 40 leden) ontvangen bij de aanmelding een startsubsidie.

Informatie:
Het Bondsbureau is gevestigd te Houten, Nieuwe Schaft 23, gemakkelijk met auto en openbaar vervoer te bereiken. Tel: 030-3075469

Koninklijke Nederlandse Bond van
Filatelistenverenigingen


PHILATRON
Postzegelvereniging Drunen - Elshout