PHILATRON

Postzegelvereniging Drunen – Elshout

KNBF

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

De Bond is de overkoepelende organisatie van afzonderlijke verenigingen van filatelisten in Nederland. De Bond kent geen persoonlijke leden; leden zijn de aangesloten verenigingen.
Dat zijn er ca 225 met samen ongeveer 45.000 leden.

Wat biedt de Bond?

Tentoonstellingen.
De Bond organiseert en stimuleert het houden van internationale, nationale en regionale wedstrijd tentoonstellingen, alsmede propaganda tentoonstellingen.
Bij de Bond aangesloten verenigingen kunnen gratis over tentoonstellingskaders beschikken.
Daarnaast verleent de Bond een vaste subsidie per kader, gevuld met filatelistisch materiaal.

Dag van de Postzegel.
Op een weekend in oktober van elk jaar wordt de “postzegel”in het zonnetje gezet doordat hieraan over heel het land extra aandacht wordt besteed door middel van tentoonstellingen, ruildagen, lezingen enz.

Bondsbibliotheek.
De Bond heeft een van de grootste en best voorziene filatelistische bibliotheken ter wereld.
De Bondsbibliotheek is gevestigd in het gebouw van de Openbare Bibliotheek te Baarn en telt meer dan tienduizend filatelistische werken.

Bonds Keurings Dienst.
De Bond heeft een eigen keuringsdienst voor postzegels, post(waarde)stukken en poststempels, onder andere voor Nederland en voormalig Overzeese Rijksdelen.

Audio-Visueel Centrum.

Het audio visueel centrum maakt dialezingen van postzegels en verzamelingen, die gratis aan bij de Bond aangesloten verenigingen worden uitgeleend. De samensteller van de lezing ontvangt gratis een set dia’s ervan. Het AVC verzorgt ook andere audiovisuele taken.

Onderscheidingen.

De Bond heeft de mogelijkheid onderscheidingen te verlenen aan personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van de filatelie al naar gelang van het terrein waarop dit is geschied.
Deze onderscheidingen zijn de volgende:
– Waller-meaille
– Costerus-medaille
– Spoorenberg-medaille
– Bondsherinneringsmedaille
– Erelidmaatschap
– Lidmaatschap van verdienste.
Verder kan de Bond op voordracht van een verenigingen een verdienstelijk lid van de vereniging onderscheiden met de gouden of de zilveren Bondspeld.

Het maandblad “Philatelie”.

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie wordt door de gelijknamige stichting uitgegeven.
De Bond is een van de zeven leden van een stichting, die dit Maandblad uitgeeft en zodoende dus mede eigenaar van het blad. Aangesloten verenigingen zijn niet tot het nemen van een abonnement verplicht, doch kunnen ten behoeve van hun leden tegen een sterk verlaagd tarief een abonnement afsluiten op dit maandblad, vol met wetenswaardigheden voor elke filatelist.

Waarom als vereniging lid worden van de Bond?
– Omdat de Bond de activiteiten van de verenigingen zowel als van de individuele verzamelaars stimuleert.
– Omdat de Bond voor een vereniging en haar leden tal van mogelijkheden schept.
– Omdat de Bond in regionaal, nationaal en internationaal verband contacten met andere verzamelaars bevordert.
– Omdat de Bond dat doet meet een doel voor ogen;
– Het bevorderen van de groei en bloei van de filatelie in Nederland. De Bond kan dat alleen doen wanneer zij de steun heeft van alle filatelisten verenigingen. Eendracht maakt macht, ook in de wereld van de filatelie!

Nadere Informatie:

Het Bondsbureau is gevestigd te Houten, Nieuwe Schaft 23, gemakkelijk met auto en openbaar vervoer te bereiken. Tel: 030-3075469 en op de website: knbf.nl