PHILATRON

Postzegelvereniging Drunen – Elshout

Privacybeleid

Privacy-verklaring Postzegelvereniging Philatron Drunen

Welke gegevens beheert Philatron?

Persoonsgegeven Doel Grondslag
Naam Ledenadministratie Aanmelding lidmaatschap
Adres Ledenadministratie Aanmelding lidmaatschap
E-mailadres Communicatie Aanmelding lidmaatschap / Convocaat
Telefoonnummer Bereikbaarheid Aanmeldingsformulier
Lidnummer Ledenadministratie Aanmelding lidmaatschap
Datum aanvang lidmaatschap Viering jubileum Aanmelding lidmaatschap
Geboortedatum Attentie verjaardag Aanmeldingsformulier
Bankrekening Contributie-inning en uitbetaling Aanmeldingsformulier
Factuur Inning betaling Aanmelding dienst
Verzamelgebieden Inzicht behoeften leden Vrijwillige deelname enquete

Wie heeft de beschikking over (een deel van) de gegevens?

Bestuursleden, afhankelijk van functie en taken/activiteiten.

Alle bestuursleden ontvangen een ledenlijst met NAW-gegevens, lidnummer, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer

De penningmeester beheert de gegevens m.b.t. bankrekening en facturen

De secretaris beheert de gegevens de gegevens m.b.t. verzamelgebieden a.d.h.v. vrijwillige deelname aan de periodieke ledenenquete.

Bezorgers De Koerier

Wie moet toegang hebben tot persoonsgegevens?

Alleen het bestuur moet vanuit verschillende rollen en bevoegdheden toegang hebben tot (een deel van) de persoonsgegevens. Niet alle bestuursleden hebben toegang tot alle persoonsgegevens. Toegang is beperkt tot die gegevens, die van belang zijn voor het goed functioneren van de vereniging als geheel en de eigen taken en bevoegdheden van het individuele bestuurslid.

Is het noodzakelijk dat alle genoemde persoonsgegevens beheerd en verwerkt worden?

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt en beheerd, die niet noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging. Het beheer van de gegevens is derhalve rechtmatig en proportioneel.

Worden persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan derden buiten Philatron?

Nee, alleen het bestuur beschikt over genoemde persoonsgegevens. Philatron zal nimmer persoonsgegevens van leden aan derden ter beschikking stellen, behoudens evt. wettelijke verplichtingen en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene.

Waar worden gegevens bewaard?

Persoonsgegevens van leden worden bewaard op de persoonlijke computers en ipads van bestuursleden.

Welke rechten heeft u als lid?

U heeft het recht uw gegevens in te zien, te laten wijzigen/corrigeren en te laten verwijderen. Gevolg van laatstgenoemd recht is dat uw lidmaatschap per dezelfde datum komt te vervallen. Het bestuur kan uitvoering van dit verzoek opschorten in verband met de afwikkeling van lopende zaken.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang uw lidmaatschap voortduurt. Na beeindiging van uw lidmaatschap door opzegging of overlijden worden uw gegevens verwijderd, zodra aan alle wederzijdse verplichtingen is voldaan.

Versie 1, 15 mei 2018